statisztika
  Álláskeresôk:  59 835 
  Álláskínálók:  6 906 
  Álláshirdetések: 
 

 bejelentkezés
Név: 
Jelszó: 
új felhasználó segítség
regisztráció befejezése

about

Magunkról

Adatvédelmi és biztonsági politikánk
Együttmûködési megállapodás
Cégünk adatai

A Freejob.hu Állástár 2003. június 16-i indulásakor egy olyan mindenki számára nyitott, online álláskereső fórum indítása volt a cél, amely a következő fő alapelvek alapján nyújtja szolgáltatásait.

Gyorsan és célirányosan használható interaktív állásbörzét szeretnénk üzemeltetni, amelyben minden álláskereső és álláskínáló elhelyezheti és megtalálhatja saját információit úgy, hogy ezek minél hamarabb egymásra is találjanak.

Ingyenes álláshirdetési szolgáltatásunk mellett az átalánydíjas szolgáltatási díjaink kialakítása során folyamatosan törekszünk arra, hogy az egyedi igényeket és kívánságokat is teljesíteni tudjuk. Célunk, hogy valamennyi felhasználónk úgy érezze: a tőlünk kapott szolgáltatások minősége és mennyisége jóval a kért díjaink felett van.

A legnagyobb hangsúlyt a rendszerünk adatvédelmére fordítjuk. Rendszerünkön keresztül, csak és kizárólag azok juthatnak személyes adatokhoz, akiknek az adat tulajdonosa azt elküldi. Nálunk nem lehet életrajzot vásárolni és nem adunk el adatbázisokat sem. Ezeket az alapelveket szerződésben garantáljuk valamennyi partnerünk felé. A személyes adatok maximális védelme Állástárunk működésének alapja. Fejlesztéseink során valamennyi partnerünktől elvárjuk ennek tiszteletben tartását, felhasználóink adataihoz strukturáltan munkatársaink sem férhetnek hozzá.

Köszönjük, hogy Ön is igénybe veszi szolgáltatásainkat!


Adatvédelmi és biztonsági politikánk:

Az alábbi Együttmûködési megállapodást elolvasva Ön tájékozódhat a Freejob.hu Állástár Adatvédelmi- és biztonságpolitikájáról. Ebben a megállapodásban foglaltuk össze a kötelezettségvállalásainkat valamint a rendszer használatával kapcsolatos feltételeket.

Úgy gondoljuk, hogy az jelenti az igazi garanciát Felhasználóinknak, ha mi nem csak tájékoztatást nyújtunk az elveinkrôl, hanem szerzôdésben is vállaljuk azokat, ezért az általunk nyújtott adatvédelmi-, biztonsági- és egyéb szolgáltatásainkat szerzôdésbe foglaltuk, amely szerzôdést Önnek is felkínáljuk.

Ha úgy gondolja, hogy a megismert információk alapján Rendszerünket megbízhatónak tartja, örömmel állunk az Ön rendelkezésére is. Ha az ismertetett információk alapján Rendszerünk biztonságát és adatvédelmi elveit nem tartja megfelelônek, kérjük, ossza meg velünk észrevételeit, hogy szolgáltatásaink az Ön által támasztott követelményeknek is megfelelhessenek.

A következô Együttmûködési megállapodást Ön a regisztrációja során kötheti meg velünk online módon.


Együttmûködési megállapodás:

1. Személyek:

 • A Freejob.hu Állástár (továbbiakban: Rendszer) tulajdonosa és üzemeltetôje az INFOMOZAIK Kft. - székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-874502 - (továbbiakban Üzemeltetô).
 • Regisztrált felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) az a személy aki saját vagy vállalkozása nevében Rendszerben regiszrál és a Rendszer szolgáltatásait igénybe veszi vagy igénybe kívánja venni.

2. A személyes és egyéb adatok kezelôje:

 • A Rendszerbe rögzített személyes és egyéb adatok kezelôje a Rendszer Üzemeltetôje. Az adatokat kizárólag az Üzemeltetô munkatársai kezelik, az adatfeldolgozás során semmilyen külsô (harmadik) személyt, szolgáltatót az Üzemeltetô igénybe nem vesz. Üzemeltetô munkatársai az adatokhoz kolátozottan, kizárólag a szükséges mértékben férhetnek hozzá.
 • A regisztráció során Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa közölt személyes és egyéb adatait Rendszer adatbázisában tárolja és Üzemeltetô azokat kezelje.

3. Az adatok:

 • Rendszer bizonyos szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükség van kötelezô adatok megadására, ezek a kiemelt adatok, amelyek a következôk:

   A Rendszerbe történô regisztrációhoz:

  • Felhasználónév
  • Jelszó
  • Egy darab e-mail cím, amelyhez kizárólag a felhasználó fér hozzá

   A Rendszerbe történô életrajz feltöltéshez

  • Családi név
  • Utónév
  • Születési dátum
  • Nem
  • Legalább egy telefonszám

   A Rendszerbe történô hirdetés elhelyezéséhez:

  • Álláskínáló neve (saját vagy cége neve)
  • Székhelye vagy legalább egy telephelye címe
  • Adószáma, vagy adóazonosító jele vagy személyi igazolvány száma
  • Bankszámlaszáma
  • Cégjegyzékszáma vagy vállalkozói igazolvány száma vagy személyi igazolvány száma
  • Cégjegyzésre jogosult(ak( neve(i)
  • Kapcsolattartó neve
  • Kapcsolattartó legalább egy telefonszáma
 • A kiemelt adatokon túl a szolgáltatások igénybe vételekor szükséges lehet további adatok megadására is. Ezen további adatok megadása mindenkor önkéntes. Az önkéntesen megadott további adatok kezelése is ugyanolyan módon és biztonságban történik, mint a kötelezôen megadandó kiemelt adatoké, ezek között a Rendszer nem tesz különbséget.
 • Felhasználó a Rendszerben rögzített önéletrajzát, illetve annak adatait (kivéve a születési dátumot és az utónevét, valamint az adószámot és a cégjegyzékszámot) bármikor módosíthatja.

4. Az adatok kezelésének módja:

 • Felhasználó Rendszerben tárolt kiemelt adatai csak akkor hozzáférhetôk más számára, ha Felhasználó erre külön felhatalmazást ad Rendszeren keresztül online módon. Ilyen felhatalmazás megadása Felhasználó Rendszerben lévô álláshirdetésekre történô jelentekezésekor történik. Ilyen esetben valamennyi kiemelt adat - és velük együtt a többi önként megadott további adat is - az álláshirdetést feladó birtokába jut.
 • Külsô jelentkezés esetén, amikor a Rendszerben tárolt önéletrajzot Felhasználó egy külsô, nem Rendszerben tárolt e-mail címre küldi - tehát nem Rendszerben ehelyezett hirdetésre jelentkezik - szintén valamennyi kiemelt és további adat átadásra kerül. Ilyen esetekben Üzemeltetô az adatvédelemért és az adatok további biztonságos kezeléséért nem vállal felelôséget és garanciát.
 • Rendszerben történô hirdetések elhelyezésével kapcsolatos kiemelt adatok (céges adatok) nem kerülnek semmilyen úton továbbításra, azokat kizárólag az Üzemeltetô azonosításra, számlázásra, és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtására használja fel.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltetô a Rendszer adatbázisában lévô adatok és információk egy részét az Interneten keresztül lehívhatóvá teszi, azaz azokhoz harmadik személyek részére hozzáférést biztosít. Ezek között az adatok között soha nem szerepelnek kiemelt adatok.
 • Felhasználó által átadott adatokat Üzemeltetô csak addig kezeli, amíg Felhasználó erre igényt tart. Felhasználó bármikor indoklás nélkül online módon törölheti az adatait a Rendszerbôl. Ilyenkor az adatok a Rendszerbôl fizikailag is törlôdnek a felhasználónév, a jelszó és az e-mail cím kivételével. A felhasználónév, jelszó és e-mail cím önállóan nem alkalmas Felhasználó azonosításra, azonban ezekkel késôbb bármikor újra használható a Rendszer, de ilyenkor újra fel kell tölteni az adatokat. A felhasználónév, jelzó és e-mail cím Rendszerbôl történô végleges törlése is külön indoklás nélkül, bármikor kérhetô.
 • Az adatok kezelését a gyakorlatban az Üzemeltető végzi, az adatok fizikai tárolási helye a Rendszer-fejlesztő cég által biztosított szerver. Üzemeltető adatkezelési azonosítószáma: 824-0001.

5. Az adatvédelem technikai feltételei

 • Üzemeltetô az adatvédelemmel és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos hatályos jogszabályok elôírásai alapján mindenkor törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minôsüljön. Minden lehetséges és szükséges ésszerű intézkedést igyekszik megtenni annak érdekében, hogy a Felhasználó által megadott adatokhoz és információkhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, azokat ne tudják megváltoztatni, törölni, illetve ne tudjanak az adatokban sérülést okozni. Ezek a kötelezettségek az internetes oldalakat elérhetôvé tevô Üzemltetôvel szerzôdéses kapcsolatban lévô szolgáltatókra és a Rendszer fejlesztôire is vonatkoznak, akik a tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kötelesek kezelni. Az Üzemeltetô kizárólag megbízható, korszerű adatvédelmi és biztonsági elemekkel és referenciákkal rendelkezô partnerekkel áll és kerül a késôbbiekben kapcsolatban.

6. Kapcsolatfelvétel, megkeresés

 • Üzemeltetô munkatársai csak indokolt esetben, és csak a Rendszer által nyújtott s Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatosan keresik meg Felhasználót,  kizárólag Felhasználó által a regisztráció során megadott telefonszámon vagy e-mail címen.
 • Felhasználótól érkezô bármely kérés, kérdés esetleg panasz megválaszolása Üzemeltetô részérôl kizárólag írásban, Felhasználó által megadott postacímre történik. Üzemeltetô munkatársai telefonon vagy e-mailben válaszolni csak a szolgáltatás esetleges technikai jellegű problémáival vagy általános, nem konkrét esettel összefüggô kérdésekben jogosultak.
 • Felhasználó regisztráció során felíratkozhat Hírlevél szolgáltatásra. A hírlevél rendszeres idôközönként küldött tájélkoztató, amely Rendszer szolgáltatásaival kapcsolatban közöl híreket, újdonságokat és Rendszer használatához kapcsolható egyéb szolgáltatók tájékoztatóit tartalmazza. A Hírlevél szolgáltatásra késôbb is - az adatok módosítása menüpontban - van lehetôség felíratkozni és lehetôség van arról le is íratkozni. Felhasználó a Hírlevélen túl Üzemeltetôtôl soha nem kap a megadott címeire termékekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó reklámajánlatokat illetve hirdetéseket.

7. Kötelezettségek, felelôsségek

 • Üzemltetô kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználó adatait - annak tudta és beleegyezése nélül - harmadik személyenek soha, semmilyen céllal nem adja át.
 • Üzemeltetô kötelezi magát arra, hogy Felhasználó Rendszerben rendelkezésére álló valamennyi adatának kezelése során maradéktalanul eleget tesz a „Személyes adatok védelmérôl és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló” 1992. évi LXIII. törvényben és a „Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezelésérôl szóló” 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségének.
 • Felhasználó felelôs a regisztráció során saját maga által létrehozott felhasználónév és jelszó páros titokban tartásáért és köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználónév és jelszó páros illetéktelen személyeknek ne jusson tudomására.Ennek elmulasztásából eredô károkért, illetve bármilyen egyéb hátrányért kizárólag Felhasználó a felelôs, ezért Üzemletôt nem terheli felelôsség
 • Felhasználó kötelezi magát arra, hogy Rendszerbe kizárólag saját adatait rögzíti.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltetô az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségébôl eredô kárért, illetve bármilyen hátrányért való saját felelôsségét kizárja.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kísérô (motivációs) levél az 1992. évi LXIII törvény szerinti különleges adatot nem tartalmazhat. Üzemeltetô jogosult az ilyen adatot tartalmazó kísérô (motivációs) levél rögzítését megtagadni.

8. Nyilatkozatok

 • Felhasználó kjelenti, hogy megismerte és megértette jelen megállapodás tartalmát.
 • Felhasználó engedélyezi, hogy az általa önkéntesen megadott vagy késôb megadandó személyes és egyéb -kiemelt és további - adatait Üzemeltetô jelen megállapodásban részletezett feltételek szerint, mint adatkezelô dolgozza fel és kezeljei.
 • Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott vagy késôbb megadandó információk és adatok a valóságnak megfelelnek.
 • Felhasználó kijelenti, hogy jelen megállapodásban részletezett feltételekkel szerzôdést köt az Üzemeltetôvel.

9. Megállapodások

 • Felhasználó és Üzemeltetô megállapodnak abban, hogy a regisztráció megkezdésétôl a befejezéséig Együttműködési megállapodás jön létre közöttük a fenti feltételek tudomásul vételével.
 • Felhasználó és Üzemeltetô megállapodnak abban, hogy a regisztráció befejezése után szerzôdéses jogviszony (Együttműködési szerzôdés) jön létre közöttük, amelynek feltételei a jelen Együttműködési megállapodással azonosak.
 • Felhasználó és Üzemeltetô megállapodnak abban, hogy jelen Együttműködési szerzôdés nem tartalmazza Felhasználó egyes álláshirdetései feladásának a konkrét feltételeit, azokat minden hirdetés feladásakor az aktuális Hirdetési feltételek tartalmazzák. Megállapodnak azonban abban, hogy jelen Együttműködési szerzôdés vonatkozik a hirdetések feladásának konkrét feltételein kívül valamennyi a hirdetés feladásával kapcsolatos körülményre.
 • Felhasználó és Üzemeltetô megállapodnak abban, hogy Rendszer szolgáltatásainak mindenkori jegyzéke és a szolgáltatások mindenkori árainak a leírása Rendszerben a Szolgáltatások menüpontban találhatóak. Megállapodnak továbbá abban, hogy a szolgáltatások árainak esetleges változását Üzemeltetô online módon hozza Felhasználó tudomására legalább 15 nappal a változás esedékessége elôtt.

10. Egyéb feltételek

 • Jelen Együttműködési megállapodás és a regisztráció után létrejövô Együttműködési szerzôdés határozatlan idôre jön létre.
 • Az Együttműködési megállapodást és a regisztráció befejezése után létrejövô Együttműködési szerzôdést bármelyik fél 30 napos határidôvel a másikhoz intézett írásos nyilatkozatával indoklás nélkül felmondhatja.
 • Súlyos szerzôdésszegés esetén bármelyik fél jogosult a jelen Együttműködési megállapodást és a regisztráció után létrejövô Együttműködési szerzôdést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerzôdésszegésnek minôsül különösen az Üzemeltetô részérôl az adatvédelem megsértése, Felhasználó részérôl pedig a valótlan adatok közlése, a kisérô (motivációs) levél tartalmi tilalmának megszegése, a felhasználónév és jelszó páros illetékteleneknek történô átadása és a késedelmes fizetés.
 • Jelen Együttműködési megállapodásban és e regisztráció után létrejövô Együttműködési szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság joga az irányadó.

A felek jelen szerzôdés tartalmát megismerték. Üzemeltetô a regisztráció lehetôségének a felkínálásával, Felhasználó pedig a regisztráció befejezésével (a Rendszer által küldött regisztrációs kóddal történô aktiválással) saját maga számára kötelezôen létrejöttnek tekinti.Cégünk adatai:

Freejob.hu Állástár

A rendszert üzemelteti: INFOMOZAIK Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-874502
Adatkezelési azonosító: 824-0001
   
Irodánk címe: 1139 Budapest, Frangepán utca 7.
   
Telefon:
(06-1) 3-710-710
Fax:
(06-1) 3-710-712
   
Web: www.freejob.hu
   
Email címeink:
   
 Ügyfélszolgálat: info@freejob.hu (emailform)
 Webmaster: webmaster@freejob.hu (emailform)
   
Fejlesztette és karbantartja: Smart-Sector Kft.


© 2002-2022, INFOMOZAIK Kft. | Impresszum | Hirdetési ajánlat